Koszyk
facebook
» POLITYKA PRYWATNOŚCI
Zarządzamy i przetwarzamy dane osobowe w sposób odpowiedzialny i zgodny z obowiązującymi przepisami. Nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej w sprawie ochrony danych i prywatności (rozporządzenie UE 2016/679) wprowadziło dalsze wymogi w tym zakresie. Niniejszy dokument ma na celu wyjaśnienie, w jaki sposób MONTO spełnia te nowe wymagania. Jeśli będą jakieś pytania, prosimy przesłać je na adres zamowienia@montodesign.pl

1.Kto zarządza moimi danymi osobowymi?

Administratorem danych osobowych jest firma MONTO Barbara Czechowicz  z siedzibą w Ujeździe, kod 97-225 przy ul. Konopnickiej 11 i zarejestrowanej w ewidencji działalności gospodarczej pod numerem REGON 101329615 i numerem NIP 7731472102 Osobą odpowiedzialną za administrowanie danymi jest Barbara Czechowicz. Pod tym adresem korespondencyjnym oraz na e-mailu zamowienia@montodesign.pl  można skontaktować się z osobą  odpowiedzialną za właściwe zarządzanie danymi osobowymi. 

2.Jakie dane osobowe są przetwarzane?

Administrator przetwarza następujące dane osobowe Klientów: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miasto). W wypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumentami Administrator przetwarza dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).

3. W jakim celu przetwarzane są moje dane osobowe?

Każda właściwa umowa wymaga danych osobowych. Używamy danych osobowych do zawarcia umowy kupna i dostarczenia przedmiotu umowy, który w naszym przypadku oznacza dostarczenie dekoracji w formie luster i plakatów, które obiecaliśmy Państwu, naszym klientom. Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji tego celu.
Możesz również wyrazić zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych w celach kontaktowych. Formularz kontaktowy w zakładce KONTAKT na naszej stronie internetowej umożliwia kontakt w sprawie produktów, składania pytań dotyczących produktów i szczegółów zamówienia.
Możesz wycofać swoją zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie, w całości lub w części, pisząc na adres zamowienia@montodesign.pl lub na adres korespondencyjny firmy MONTO. 

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

4. Które podmioty mają dostęp do moich danych?

Oprócz właściciela firmy MONTO, który zapewnia dostarczanie zamówionych produktów pod wskazany adres, może to być usługodawca będący stroną trzecią (np. Przewoźnik). Zawarliśmy z nimi właściwe umowy, aby chronić Twoje dane osobowe.

5. Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Przechowujemy Twoje dane tak długo, jak dopuszcza to aktualnie obowiązujące prawo. W każdej chwili możesz skontaktować się z upoważnioną osobą (wszystkie kontakty wymienione w punktach 1) i poprosić o informacje, usunięcie lub korektę Swoich danych. 

6. Czy strona internetowa MONTO (www.montodesign.pl) korzysta z plików cookie?

Podobnie jak większość stron internetowych, używamy również plików cookie na stronie www.montodesig.pl. Pod względem trwałości można je podzielić na krótkoterminowe, tak zwane "pliki cookie sesji", które są przechowywane w przeglądarce tylko do momentu zamknięcia, oraz długoterminowe, trwałe pliki cookie, które pozostają na komputerze dłużej (w zależności od ustawień plików cookie i przeglądarki) jeśli nie usuniesz ich wcześniej osobiście. Szczegółowe informacje dot. Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://montodesign.pl/polityka-cookies-pm-20.html.
Administrator przetwarza dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony internetowej Sklepu Internetowego w następujących celach:
1. zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
2. zapamiętywania danych z wypełnianych FORMULARZY ZAMÓWIENIA lub FORMULARZA KONTAKTOWEGO lub danych logowania do Sklepu Internetowego;
3. dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;
Usługodawca przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne (tzw. logi – adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

7.Jakie są podstawy przetwarzania danych?

Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu internetowego.

Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest konieczność realizacji umowy, której Klient jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem.

8.Czy mam prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania?

Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania:
1.Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
2.W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można korzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości pocztą elektroniczną na adres: zamowienia@montodesign.pl albo pisemnie na adres Administratora.
Przejdź do strony głównej
Do działania sklepu konieczna jest włączona obsługa Javascript oraz Ciasteczek (cookies).