Koszyk
facebook
» REGULAMIN
REGULAMIN
 
Regulamin mówi o warunkach i zasadach sprzedaży artykułów będących w ofercie sklepu  MONTO działającego pod domeną www.montodesign.pl należącego do firmy MONTO Barbara Czechowicz  z siedzibą w Ujeździe, kod 97-225 przy ul. Konopnickiej 11 i zarejestrowanej w ewidencji działalności gospodarczej pod numerem , numer REGON: 101329615 , numer NIP 7731472102 .
Firma MONTO wymieniana będzie w REGULAMINIE jako “Sprzedający”. “Klientem” nazywamy osobę prywatną bądź firmę, która składa zamówienie w sklepie internetowym. Produkty, będące przedmiotem sprzedaży nazywane są w Regulaminie „Towarem” lub „Towarami”.

INFORMACJE OGÓLNE:
 1. Sprzedaż odbywa się wyłącznie poprzez internet, w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy Klientem a sklepem internetowym MONTO (Sprzedającym).
 2. Klient może kontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej zamowienia@montodesign.pl, oraz formularza elektronicznego  znajdującego się na stronie internetowej MONTO.
 3. Wszystkie oferowane przez Sprzedającego Towary są nowe, a na Sprzedającym ciąży obowiązek dostarczenia ich w stanie wolnym od wad.
 4. Towary wykonywane na podstawie twórczych projektów, do których prawa autorskie przysługują wyłącznie Sprzedawcy lub osobom trzecim. Jakiekolwiek kopiowanie, powielanie, reprodukcja lub odwzorowywanie projektów Towarów, w tym również ich opracowań jakimi są Towary stanowi naruszenie autorskich praw majątkowych Sprzedawcy lub osób trzecich.
 5. Sprzedający nie posiada w siedzibie firmy gotowych Towarów oraz nie prowadzi tam sprzedaży.
 6. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim. Klient zobowiązany jest z zapoznaniem się z nią przed zakupem Towaru. 
 7. Regulamin dostępny jest na stronie sklepu internetowego MONTO. Każdy Klient składający zamówienie i dokonujący zakupu w sklepie internetowym MONTO zobowiązany jest do zapoznania się z REGULAMINEM.
 8. Klientem sklepu może być tylko osoba pełnoletnia.
 9. Rejestrujący się Klient ma obowiązek podania prawdziwych danych podczas wypełniania formularza.
 10. Wszystkie Towary w ofercie sklepu MONTO posiadają szczegółowy opis oraz zdjęcia/obrazki. MONTO dokłada wszelkich starań aby wszystkie opisy i zdjęcia/obrazki jak najbardziej oddawały wygląd i charakter sprzedawanych Towarów. Ewentualne różnice w wyglądzie oryginalnego Towaru, a zamieszczonymi zdjęciami/obrazkami, jakie mogą wystąpić, wynikają wyłącznie z ograniczeń technicznych.
 11. Zdjęcia/obrazki z opisami nie stanowią oferty w rozumieniu prawa.
 12. Oferta prezentowana na stronach sklepu MONTO nie jest stanem magazynowym sklepu. Część prezentowanych Towarów dostępna jest w 72 godzin. Pozostałe towary zamawiane są przez sklep po złożeniu zamówienia przez Klienta, a termin ich dostawy opisany jest jako “termin realizacji”.
 13. Sklep zastrzega sobie możliwość wycofania Towarów z oferty, organizowania akcji promocyjnych oraz zmian asortymentu i cen Towarów nie podając przyczyny. Zmiany te nie dotyczą złożonych zamówień.

ZAMÓWIENIA:
 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok. Sprzedawca dokłada wszelkich starań by realizacja zamówień nie trwała dłużej niż 14 dni roboczych – chyba że strony ustaliły inaczej, w każdym przypadku realizacja zamówień (dostarczenie Towarów objętych zamówieniem) nie może trwać dłużej niż 30 dni od dnia złożenia zamówienia. W przypadku większych zamówień sklep  zastrzega sobie prawo do realizacji ich w dłuższym okresie czasu niż określony powyżej.
 2. Zamówienia przyjmowane są poprzez formularz zamówienia, umieszczony na stronie sklepu MONTO.
 3. W sytuacji kiedy Kupujący podał niepełne dane, niewystarczające do realizacji transakcji, sklep MONTO skontaktuje się z Kupującym w celu uzupełnienia danych. W przypadku, gdy kontakt okaże się niemożliwy z powodu nieprawdziwych danych wpisanych w formularzu, zamówienie nie będzie mogło być zrealizowane. 
 4. Bezpośrednio przed złożeniem zamówienia na stronie sklepu MONTO wyświetli się informacja o głównych cechach Towaru (między innymi zdjęcie, wymiary, kolor, jeśli informacje te mają zastosowanie do Towaru), oraz łącznej cenie wraz z kosztami dostawy. Przycisk służący do złożenia zamówienia oznaczony jest słowami „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji złożonego zamówienia poprzez kontakt z Kupującym. 
 6. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma, za pośrednictwem poczty elektronicznej, potwierdzenie zamówienia. Stanowi ono potwierdzenie, że zawarta została umowa kupna-sprzedaży wiążąca obie strony transakcji.
 7. Sprzedaż towarów odbywa się wyłącznie za pośrednictwem internetu.
 8. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje wg kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania zapasów.
 9. Przyjęcie zamówienia do realizacji nastąpi po odnotowaniu płatności.
 10. W przypadku braku Towaru w magazynie lub u producenta przedstawiciel sklepu MONTO skontaktuje się z Klientem, który zostanie poproszony o decyzję o sposobie realizacji zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
 11. Po potwierdzeniu zamówienia towarów niedostępnych w magazynie, Kupujący jest zobowiązany do wpłacenia zaliczki w wysokości 30% ceny brutto towaru. Pozostałe 70% ceny Kupujący wpłaci przed odbiorem towaru. O gotowości sklepu do wysyłki Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub mailowo.
 12. Zamówienia, które nie zostaną opłacone w terminie 5 dni roboczych od dnia ich złożenia będą uznane za nieaktualne i nie będą realizowane.
PŁATNOŚCI:
 1. Klient ma prawo wybrać dostępną formę płatności za zamówiony Towar: 
  • płatność przelewem bankowym bezpośrednio na konto sklepu MONTO Barbara Czechowicz o nr 5511 4020 0400 0031 0275 6271 52 mBANK
  • płatność przy odbiorze – należność pobiera kurier (do 1000pln) lub pay pal
 2. Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
 3. Ceny Towarów wyrażone są w polskich złotych, ceny są cenami ostatecznymi do zapłaty. (Firma nie jest płatnikiem VAT). 
 4. Do każdej transakcji wystawiana jest faktura.
 5. Jeśli faktura ma zostać wystawiona an firmę lub instytucję, należy podać nazwę podmiotu, dane oraz NIP. Dokonując zakupu w sklepie Klient wyraża zgodę na wystawienie faktury bez podpisu.
 6. MONTO zastrzega sobie prawo do zmian cen Towarów znajdujących się w ofercie. Szczególnie dotyczy to przypadków aktualnych zmian kursowych waluty euro. Zmiany ceny nie dotyczą już złożonych zamówień.

KOSZTY I TERMINY DOSTAW:
 1. Przy każdym Towarze podany jest czas wysyłki. Jest to czas pomiędzy zaksięgowaniem wpłaty, a momentem wysyłki zakupionego Towaru.
 2. Towar dostępny od ręki wysyłany jest w ciągu 72h po zaksięgowaniu na konto Sprzedającego całkowitej należności za Towar. Zamówiony Towar dostarczany jest wyłącznie za pośrednictwem firmy kurierskiej. Jeśli dostarczane są Towary wielkogabarytowe – Kupujący osobiście musi zorganizować rozpakowanie i wniesienie Towaru do lokalu.
 3. Koszty wysyłki pokrywa sklep MONTO.
 4. Wszystkie wysyłane Towary podlegają ubezpieczeniu w firmie kurierskiej.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do realizacji zamówień w osobnych partiach po uprzednim uzgodnieniu i potwierdzeniu tego telefonicznie bądź mailem z Klientem.
 6. Zamówiony towar wysyłany jest pod adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.
 7. Klient ma obowiązek sprawdzić stan przesyłki i jej zawartość w obecności spedytora. W przypadku stwierdzenia powstania szkody transportowej zobowiązany jest wykonać akty staranności wymagane przepisami Prawa Przewozowego (Dz.U. z 1995r. Nr 119 poz.575 z późn. zm.) dla zachowania odpowiedzialności przewoźnika, a w szczególności spowodować  protokolarne ustalenie przez przewoźnika stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody.
 8. Produkty zapakowane są solidnie i szczelnie.
 9. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Klienta przechodzi prawo własności Towaru oraz wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty bądź uszkodzenia.
 10. W przypadku nieodebrania przez Kupującego towaru wysłanego przez sklep MONTO, Klient zostanie obciążony kosztami za zwrot niedoręczonej przesyłki oraz ponownego jej wysłania. W przypadku ponownego jej powrotu i niemożności kontaktu z Klientem, przesyłka będzie przechowywana przez okres dwóch miesięcy. Po tym okresie zawartość przesyłki ulega przejęciu przez sklep MONTO.
REKLAMACJE I ZWROTY:
 1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 10 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827) Klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty wejścia Klienta w posiadanie Towaru.
 2. Warunkiem akceptacji zwrotu jest przesłanie oświadczenia odstąpienia od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowienia@montodesign.pl  lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej, a także za pomocą formularza znajdującego się w zakładce „Kontakt” oraz przesłanie nienaruszonego Towaru, bez oznak użytkowania na adres Sprzedającego z oryginalnym dowodem zakupu. Zwracany Towar należy wysłać na adres: Monto Barbara Czechowicz ul. Konopnickiej 11 97-225 Ujazd nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany jeżeli Klient odeśle towar przed upływem 14 dni.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności. Pieniądze za Towar zostaną zwrócone w ciągu 7 dni roboczych, liczonych od dnia odebrania Towaru przez Sprzedającego, przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym pod adres wskazany w zamówieniu.
 4. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 5. Reklamacje mogą być składane na adres mailowy zamowienia@montodesign.pl , a także za pośrednictwem zamieszczonego na stronie internetowej sklepu MONTO, formularza kontaktowego. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji są zdjęcia ukazujące wadę towaru!
 6. Wszelkie reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. W sytuacji konieczności wysłania Towaru do producenta, termin ten może ulec wydłużeniu, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany.
 7. Towar uszkodzony lub nie mający właściwości, o których Sprzedający zapewniał zostanie wymieniony na nowy, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe Sprzedający zwróci Klientowi równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie Towary do wyboru.
 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania i użytkowania zakupionych Towarów przez Klienta, niezgodnych z ich przeznaczeniem i/lub zamieszczoną instrukcją użytkowania czy montażu.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:
 1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów wyłącznie w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży.
 2. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia z bazy danych Sprzedawcy. Sprzedawca przetwarza wyłącznie te dane osobowe Klienta, które są niezbędne do wykonania zawartej z nim umowy, chyba że Klient wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych także w celach reklamowych i marketingowych Sprzedawcy.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 1. Klient przyjmuje do wiadomości, że kolory produktów przedstawione w serwisie mogą nieznacznie różnić się od ich rzeczywistego wyglądu. Wynika to z różnic w oddawaniu kolorów przez monitory komputerowe.
 2. Klient jest zobowiązany do uregulowania należności za zamówiony towar zgodnie z wybraną formą płatności.
 3. Wszystkie opisy oraz zdjęcia i znaki firmowe zamieszczone na stronie www.montodesign.pl należą do ich właścicieli, są chronione prawami autorskimi i zostały użyte tylko w celach informacyjnych. Kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie bez pisemnej zgody jest zabronione. Jakiekolwiek nieautoryzowane ich wykorzystanie może być naruszeniem prawa autorskiego, ochrony znaków towarowych oraz innych praw własności. 
 4. Wszystkie sprawy sporne strony będą starały się rozwiązać na drodze polubownej, a w razie, gdy porozumienie takie byłoby nie możliwe, spór rozstrzygać  będzie  sąd  właściwy  rzeczowo  i miejscowo według zasad ogólnych określonych w Kodeksie postępowania cywilnego.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany oferty Produktów, przeprowadzania, zmiany i odwoływania akcji promocyjnych, co nie będzie miało żadnego wpływu na wcześniej złożone i/lub realizowane na rzecz Klientów zamówienia.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zawarte przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania na sklepu MONTO
 7. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w sklepie MONTO pod adresem http://www.montodesign.pl/regulamin i obowiązuje przez czas nieokreślony.

 
Przejdź do strony głównej
Do działania sklepu konieczna jest włączona obsługa Javascript oraz Ciasteczek (cookies).